– جدول مقایسه ای نتایج حذف آلاینده های هوا درمدیای حاوی HA و مدیای حاوی کربن اکتیو